Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Laatst aangepast: 30/10/2020

 

 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op elke commerciële transactie tussen de commanditaire vennootschap Vinckbusiness (met ondernemingsnummer 0739.722.790) (hierna: Verkoper) en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna: Klant).

Deze voorwaarden zijn essentieel voor de Verkoper en primeren op alle andere algemene voorwaarden, ook op die van de Klant. Er kan enkel van deze voorwaarden afgeweken worden bij uitdrukkelijk schrijven en na wederzijds akkoord tussen de Verkoper en de Klant.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden aan de Verkoper vragen, die deze onverwijld aan de Klant overmaakt.

 

 1. Aanvaarding van de voorwaarden.

De Klant wordt geacht de voorwaarden te kennen, begrijpen en aanvaarden vanaf het ondertekenen van een offerte, het goedkeuren van een opdracht of het plaatsen van een bestelling.

 

 1. Bestekken en prijsoffertes.

De prijsoffertes opgesteld door de Verkoper zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, grondstoffen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande tijdens de duurtijd van het bestek of de offerte wijzigingen zouden voordoen, behoudt de Verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor zijn prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden.

Door de ondertekening van de bestelbon of de offerte verbindt de Klant zich tot de aankoop van de daarin vermelde goederen en/of diensten.

De bestelbonnen en prijsoffertes zijn slechts bindend voor de Verkoper na zijn schriftelijke bevestiging, bevestiging via e-mail of het versturen van de factuur.

 

 1. De leveringstermijn.

De termijn waarbinnen de Verkoper goederen of diensten zal leveren, wordt bij wijze van inlichting verstrekt en bindt de Verkoper niet. Mogelijke vertraging in de dienstverlening of levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper. Als de Klant van de uitvoerings- of leveringstermijn een resultaatsverbintenis wil maken in hoofde van de Verkoper, dan moeten partijen daartoe voorafgaand aan de start van de samenwerking een schriftelijk akkoord hebben daarover, dat door beide partijen ondertekend is.

De Verkoper verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn te leveren, zulks afhankelijk van de specifieke eisen en medewerking van de Klant en van de concrete (al dan niet externe) omstandigheden.

 

 1. De prijs.

De prijs die door de Verkoper wordt vermeld, omvat de prijs voor de goederen of diensten, exclusief de verschuldigde BTW.

Andere onkosten, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) verplaatsingskosten of kosten die verbonden aan onbetaalde wissels of cheques en andere inningskosten, worden afzonderlijk en in detail aan de Klant aangerekend.

Ingeval de Klant bijkomende verzoeken of opdrachten richt aan de Verkoper, die niet opgenomen waren in de initiële offerte of opdracht, dan heeft de Verkoper het recht om de bijkomende diensten door te rekenen aan het gebruikelijke uurloon van 75,00 EUR (excl. BTW) en de materialen aan de op dat ogenblik geldende materiaalprijs.

 

 1. De betaling.

De prijs is als volgt opeisbaar en wordt op die manier door de Klant betaald aan de Verkoper, behoudens specifieke afwijking daarvan in bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Verkoper:

 • De helft van de prijs is opeisbaar bij de ondertekening van de offerte of bij het plaatsen van de bestelling.
 • Dertig procent van de prijs is opeisbaar naar aanleiding van het akkoord van de Klant over de offline en online vormgeving.
 • Het saldo ten bedrage van twintig procent van de prijs is opeisbaar bij de beëindiging van de uitvoering van de overeenkomst of bij de definitieve oplevering.

De Verkoper behoudt zich echter het recht voor om op ieder moment gedurende de samenwerking de reeds gepresteerde diensten of de reeds aangeleverde materialen te factureren aan de Klant.

Ingeval de Verkoper beroep moet doen op externe partijen of andere derden, rekent hij de prijs daarvoor door aan de Klant. De derde partij waarop de Verkoper beroep doet, kan niet gehouden zijn tot prestaties zolang de prijs niet voldaan is door de Klant.

Voor langlopende contracten is de prijs het factuurbedrag. De prijs is dan opeisbaar vanaf de vervaldatum van de factuur, behoudens specifieke afwijking daarvan in bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Verkoper.

De prijs is zowel contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper als via een overschrijving op de bankrekening van de Verkoper, zoals vermeld op de factuur.

Ingeval de Klant niet volgens de hoger beschreven modaliteiten overgaat tot betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om zijn verdere activiteiten te staken tot wanneer de betaling gebeurd is, vermeerderd met het contractueel bepaalde schadebeding en de verschuldigde interesten.

De Verkoper en Klant kunnen van deze betaalvoorwaarden enkel afwijken voor zover dat schriftelijk en in onderling akkoord gebeurt.

 

 1. Laattijdige of niet-betaling.

Ingeval van laattijdige of niet-betaling wordt de prijs van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 8% per jaar vanaf de datum van facturatie, vermeerderd met een schadebeding ten bedrage van 8% van het onbetaalde bedrag, steeds met een minimum van 125 EUR.

De Verkoper behoudt zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen. Ten laste van de Klant komen dan ook alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de Verkoper als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverbintenis van de Klant heeft moeten maken.

Elke vertraging bij de betaling van de bedragen verschuldigd aan de Verkoper, geeft hem daarenboven het recht om, zonder nadere motivering, zijn prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten tot aan ontvangst van de betaling of te beëindigen. Dit alles gebeurt op basis van een eenvoudig schrijven aan de Klant, verzonden per gewone post of e-mail. De Verkoper neemt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op voor een eventueel nadeel dat de Klant door de opschorting of beëindiging van prestaties zou komen te ondervinden en de Klant zal ter zake geen vordering op de Verkoper hebben. De laattijdige of niet-betaling van facturen die verband houden met online diensten geven dus aanleiding tot het offline halen van de website, tot op het ogenblik dat de betalingen aangezuiverd zijn, eventueel vermeerderd met het contractueel bepaalde schadebeding en de verschuldigde interesten.

In het kader van de consumentenwetgeving heeft deze clausule wederkerige toepassing: ze geldt zowel ten aanzien van de Verkoper als ten aanzien van de Klant.

 

 1. De factuur.

De Klant moet elke protest van een factuur formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper, binnen de 7 (zeven) kalenderdagen na de ontvangst van de factuur. De Klant moet het protest uitgebreid schriftelijk motiveren. Een commerciële geste brengt geen enkele erkentenis met zich mee. Gebrek aan protest binnen die termijn zal onherroepelijk aanvaard worden als aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties en de aanrekening daarvan.

Eerder onvoorwaardelijk betaalde facturen kunnen niet opnieuw in twijfel getrokken of geprotesteerd worden.

Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag of de orderbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden. Elke Klant die een bestelling plaatst met het verzoek om deze aan een derde partij te factureren, is en blijft zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van facturatie akkoord verklaard heeft, behalve in de gevallen waarin de derde partij de bestelbon mee heeft ondertekend.

 

 1. Aanvaarding van de geleverde goederen en diensten.

De Klant wordt geacht de geleverde goederen en diensten te aanvaarden, tenzij ingeval van een klacht die geformuleerd is per aangetekend schrijven, gericht aan de Verkoper, binnen de 5 (vijf) kalenderdagen vanaf de levering van de goederen of diensten aan de Klant. De Klant moet de klacht uitgebreid schriftelijk motiveren.

 

 1. Duurtijd van de overeenkomsten inzake hosting en domeinnaam.

De overeenkomsten inzake hosting en de domeinnaam worden aangegaan voor een duurtijd van 12 maanden. De overeenkomst wordt aan het einde van deze periode automatisch hernieuwd voor dezelfde duurtijd, behoudens ingeval van opzeg door de Klant per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs ten laatste 1 (één) maand voor het einde van de overeenkomst. De voorgenoemde formaliteiten gelden op straffe van nietigheid.

Deze clausule geldt behoudens specifieke en schriftelijke afwijking daarvan in de bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Verkoper.

In het kader van de consumentenwetgeving heeft deze clausule wederkerige toepassing: ze geldt zowel ten aanzien van de Verkoper als ten aanzien van de Klant.

 

 1. Annulering van de opdracht of bestelling.

Ingeval de Klant de bestelling eenzijdig wenst te annuleren, moet hij dit doen via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper. In dat geval is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan de Verkoper van 20% van de waarde van de bestelling, steeds met een minimum van 125 EUR of de waarde van de goederen die de Verkoper reeds bij zijn leverancier besteld heeft, naar keuze van de Verkoper.

De Verkoper behoudt evenwel ten allen tijde zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.

In het kader van de consumentenwetgeving heeft deze clausule wederkerige toepassing: ze geldt zowel ten aanzien van de Verkoper als ten aanzien van de Klant.

 

 1. Aanlevering van materiaal.

Ingeval de Verkoper afhankelijk is van de aanlevering van materiaal door de Klant, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) informatie of beeldmateriaal, komt de Klant deze verplichting na binnen de vijf werkdagen na het verzoek van de Verkoper daartoe.

De Verkoper mag autonoom en zonder enige inmenging van de Klant de verschafte informatie verwerken met het oog op de publicatie ervan in het kader van de overeenkomst tussen partijen. De Klant doet afstand van verhaal op alle tekst- en beeldmateriaal.

De Klant betaalt de Verkoper de door benadeelde opgelegde of aan benadeelde toegekende schadevergoeding ingeval het door de Klant aangeleverde materiaal het recht van privacy of publiciteit van een derde partij schendt.

Ingeval de Verkoper tekst- of beeldmateriaal aanlevert via afhaling van een website die dergelijk materiaal (al dan niet tegen betaling) ter beschikking stelt, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze materialen verkrijgt afhankelijk van de voorwaarden zoals bepaald door deze aanbieder. De gebruikslicentie is niet exclusief.

 

 1. Aansprakelijkheid.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn het abnormaal, slecht of verkeerd gebruik van de geleverde goederen of diensten door de Klant, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn aan het werk of de aanpassingen aan de geleverde goederen en diensten van een andere dienstverlener of van de Klant zelf, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies van data of gebeurlijke downtime van de door hem gehoste producten, noch voor de (in)directe schade of gederfde winst die daarmee gepaard zouden gaan, vermits de Verkoper zelf geen allesomvattende controle heeft over de goede werking van de hosting.

Voor de hosting werkt de Verkoper samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hostingdiensten en de aansprakelijkheid van deze hostingpartner kan verkregen worden bij de hostingpartner, die deze policy ten allen tijde kan wijzigen. De Klant kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende policy aan de Verkoper vragen, die deze onverwijld aan de Klant overmaakt.

De Verkoper staat in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de Klant de hiervoor jaarlijks verschuldigde vergoeding betaalt aan de Verkoper. De rechten verbonden aan de domeinnaam komen uitsluitend toe aan de Klant.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie of materialen.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de gepubliceerde informatie, welke de reden hiervan ook is, mits de Verkoper zich ertoe verbindt om deze niet-beschikbaarheid binnen een redelijke termijn te verhelpen. De Verkoper stelt hierbij een redelijke termijn van 24 uur voorop, maar partijen komen overeen dat dit enkel een indicatie is en geen bindende termijn ten aanzien van de Verkoper. De Verkoper tracht de genoemde problemen naar beste vermogen en rekening houden met alle omstandigheden zo snel mogelijk te verhelpen. De Verkoper neemt dus een inspanningsverbintenis op zich.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor de optimalisatie van de software voor andere bestuursystemen dan Windows en iOS en voor andere browsers dan de courante browsers Internet Explorer, Firefox, Microsoft Edge en Google Chrome.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die derden, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) hackers, toebrengen aan de geleverde producten en diensten. De Verkoper houdt zich het recht voor om expliciete, pornografische, illegale of andere niet-wettelijke inhoud uit zijn dienstverlening te weren, zonder dat de Klant daarvoor enig verhaal kan hebben op de Verkoper.

Bij het ontwerpen van drukwerken ontvangt de Klant voor het drukken een digitale drukproef in PDF-formaat. De Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele na het drukken vastgestelde druktechnische fouten, spellingsfouten, lay-outfouten of fouten in de zinsopbouw, noch voor de kwaliteit van de afgedrukte beelden.

De Verkoper is niet aansprakelijk voor het onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken en/of merk. De Klant betaalt de Verkoper de door benadeelde opgelegde of aan benadeelde toegekende schadevergoeding ingeval het door de Klant aangeleverde materiaal het recht van privacy of publiciteit van een derde partij schendt.

Het is de Verkoper toegelaten om naar eigen goeddunken, voor de uitvoering van zijn opdracht, een beroep te doen op interne vaste of losse medewerkers of niet tot de business van de Verkoper behorende derden. Indien voor de uitvoering van de opdracht beroep wordt gedaan op dergelijke personen, zal dit door de Verkoper zoveel mogelijk vooraf met de Klant worden besproken. Iedere aansprakelijkheid in hoofde van de Verkoper voor tekortkoming van deze derden is evenwel uitgesloten. In geen geval is een hoofdelijke aansprakelijkheid van de Verkoper samen met de betrokken derde mogelijk.

De aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich in elk geval tot de bewezen en werkelijk geleden schade door de Klant, die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Een eventuele schadevergoeding zal in geen geval het totaalbedrag van de reeds gefactureerde diensten overtreffen.

 

 1. Eigendomsrecht en intellectuele rechten.

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot op het moment van volledige betaling door de Klant. De Klant verwerft het eigendomsrecht en de intellectuele rechten die gepaard gaan met de geleverde goederen dus pas definitief na volledige en onvoorwaardelijke betaling van de prijs.

Elke reproductie, publicatie of tentoonstelling van de geleverde producten en diensten is enkel mogelijk mits voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper. Hetzelfde geldt voor de overdracht van de rechten die uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeien.

De Klant verbindt zich ertoe om de geleverde goederen en diensten slechts te gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij verstrekt werden, gebonden door de licentievoorwaarden die daarop gelden. Een exemplaar van de toepasselijke licentievoorwaarden is op eenvoudig verzoek per brief of e-mail te bekomen bij de Verkoper. Ingeval de Klant de geleverde goederen en diensten ruimer wil gebruiken dan overeengekomen was tussen partijen, moet dat ruimer gebruik schriftelijk en uitdrukkelijk worden bepaald in een bijkomende overeenkomst tussen partijen.

Alle teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website van de Verkoper zijn beschermd door het auteursrecht en meer in het algemeen door de verschillende rechten van intellectuele eigendom. De Klant mag geen informatie van de website van de Verkoper overnemen of kopiëren, behoudens een voorafgaande, uitdrukkelijke en geschreven toestemming van de Verkoper daartoe. Een schending van de auteursrechten geeft aanleiding tot een schadevergoeding ten gunste van de Verkoper.

Het is de Verkoper toegestaan om de geleverde goederen en diensten te signeren en/of de naam van de Verkoper uitdrukkelijk te vermelden daarop. Het is de Klant niet toegestaan om de door de Verkoper geleverde goederen en diensten zonder signatuur of vermelding van de naam openbaar te maken, tenzij als er een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper voorligt daartoe. Ingeval de Klant beslist om de hosting van een website via zichzelf of via een derde partij te faciliteren, blijft vermelding van de naam en/of signatuur van de Verkoper op de website verplicht, ingeval de Verkoper het ontwerp of design van die website heeft verzorgd.

 

 1. Migratie van online projecten

Onder “migratie” verstaat de Verkoper: de overzetting van een website (al dan niet database-gestuurd) naar een andere hosting. De Verkoper zal zulke migratie alleen maar uitvoeren na een schriftelijke vraag van de Klant, die per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de Verkoper is gericht. De migratie gebeurt aan een uurtarief van 75,00 EUR (excl. BTW), telkens met een minimum van 150,00 EUR (excl. BTW).

De Verkoper kan niet gehouden zijn met betrekking tot de kwaliteit, inhoud en/of functionaliteit van de website na de migratie. De Verkoper is niet gehouden om de website na afloop van zijn server te verwijderen.

Indien de Klant beslist om de migratie zelf uit te voeren of door een derde partij te laten uitvoeren, ontslaat dit de Verkoper vanaf het kenbaar maken van deze beslissing aan de Verkoper van elke verantwoordelijkheid.

 

 1. Back-up van online projecten.

De Verkoper verzorgt een back-up van 14 (veertien) kalenderdagen. De Klant meldt eventuele storingen binnen de kortst mogelijke termijn aan de Verkoper per e-mail.

Ingeval de Verkoper de back-up moet terugplaatsen ingevolge een fout die door de gebruiker of een derde partij, waarover de Klant controle had, werd veroorzaakt, zal daarvoor het standaardtarief van 75,00 EUR (excl. BTW) worden aangerekend aan de Klant.

Ingeval de Verkoper de back-up moet terugplaatsen ingevolge een technische fout of storing of ingevolge om het even welke andere oorzaak die niet aan de Klant toerekenbaar is, zal dit op kosten van de Verkoper gebeuren.

 

 1. Beëindiging van de overeenkomst.

Partijen kunnen hun overeenkomst ten allen tijde beëindigen in onderling overleg.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven in geval van een laattijdige of niet-betaling.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische of financiële toestand van de Klant.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven ingeval hij aantoont dat een verdere samenwerking met de Klant onmogelijk is, bijvoorbeeld (maar niet limitatief) omdat de contractuele afspraken of algemene voorwaarden niet worden nageleefd door de Klant, omdat de Klant in zee is gegaan met een rechtstreekse concurrent, etc.

De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen per aangetekend schrijven ingeval hij kan aantonen dat een derde partij aan de door hem geleverde goederen of diensten heeft gewerkt.

 

 1. Overmacht.

Ingeval de Verkoper de overeenkomst tijdelijk niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-down, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft, geeft dit de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper.

Ingeval de Verkoper de overeenkomst definitief niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-down, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft, behoudt hij zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant te beëindigen zonder daarvoor enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.

 

 1. Formuleren van klachten.

De Klant moet elke klacht formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper, binnen de 7 (zeven) kalenderdagen vanaf de oplevering van de goederen of diensten aan de Klant. De Klant moet de klacht uitgebreid schriftelijk motiveren.

 

 1. Privacy.

De Verkoper verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de Klant exclusief aan te wenden in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst. De Verkoper behandelt de persoonsgegevens van de Klant met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, behoudens schriftelijke toestemming van de Klant. Conform de Privacywet van 08/12/1992 en de toepasselijke GDPR-regelgeving heeft de Klant op elk moment recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

 

 1. Geheimhoudingsplicht.

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van elkaar, zulks zowel gedurende als na de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. Referentie.

De Klant verklaart zich ermee akkoord dat de Verkoper de aan hem geleverde producten en diensten mag opnemen in zijn referentieportfolio en voor andere promotionele doeleinden. Dit geldt ook voor opdrachten die de Verkoper in onderaanneming uitvoert. Partijen kunnen enkel van deze clausule afwijken na een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst daartoe.

 

 1. Bevoegdheidsclausule.

Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant en/of de rechtsverhoudingen, rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien zal worden beslecht door de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde.

 

 1. Toepasselijk recht.

Het Belgisch recht is toepasselijk op het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant, net zoals op de rechtsverhoudingen, rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien.